Flygskolan.com - Gyrokopter » Gyrokopterboken

Gyrokopterboken

Som författare av det svenska utbildningsmaterialet är jag stolt över att kunna visa lite vad som ingår i det jag skrivit för utbildning på gyrokopter i Sverige. / Karl Tidlund

Det officella svenska utbildningsmaterialet för att lära sig flyga gyrokopter i Sverige.

Förord

Den övergripande målsättningen för Elevhandbok UL-B Gyrokopter har varit att skapa en elevhandbok som är lättillgänglig för dig som elev, och som kan fungera som ett användbart arbetsdokument för den praktiska flygskolningen.

Som bas för arbetet har använts elevhandboken för grundflygutbildningen till UL-B, utgiven av KSAB.

Elevhandbok UL-B Gyrokopter följer i huvudsak riktlinjerna i elevhandboken för UL-B, men är anpassad till UL-B Gyrokopter.

Utgåvan UL-B Gyrokopter är skriven av Karl Tidlund och Anders Perlinger

Elevhandboken innehåller ett kapitel för varje övning som skall flygas.

Ordningsföljden överensstämmer i stort med den naturliga utbildningsgången för praktisk flygutbildning.

Avsikten är att du som elev skall läsa igenom ett par kapitel i förväg, för att vara väl förberedd innan den praktiska flyglektionen.

Avsnitten om övningarna är disponerade enligt följande:

Allmänt Övningens innehåll och omfattning.

Mål för övningen Syftet med övningen och vad eleven
förväntas kunna efter övningen.

Beskrivning Den aktuella övningens innehåll.

Genomförande En strukturering hur övningen normalt
genomförs.

Att tänka på Korta punkter med råd och tips.

Flygsäkerhetsrutan Punkter med särskild betydelse för flygsäkerheten.

Övningsfrågor Frågor till eleven för att förstärka kunskapen
och som repetition.

Utgåva 1, januari 2009

© 2009 KSAB

Tryckeri: EO Grafiska, Stockholm

Innehållsförteckning

Sida

Förord 1

Innehållsförteckning 2

Övning 1. Förberedelser och introduktionsflygning. 3

Övning 2. Taxning, parkering och rotorhantering 9

Övning 3. Rotordisken och gyrokopterns roder 13

Övning 4. Planflykt på rak kurs 17

Övning 5. Stigning, glidflykt och motorplané. 22

Övning 6. Normala svängar i planflykt 30

Övning 7. Svängar under stigning och glidflykt 37

Övning 8. Flygning med sidglidning 41

Övning 9. Genomsjunk och vertikalsjunk 43

Övning 10. Balansering på huvudställ 50

Övning 11. Trafikvarvet, start och landning 52

Övning 12. Bedömningslandning. 62

Övning 13. Vindens inverkan vid flygning 66

Övning 14. Start och landning i sidvind. 72

Övning 15. Start utan prerotator, stopp av rotorn utan broms. 77

Övning 16. Nödlägesövning. 79

Övning 17. Ensamflygning. 87

Övning 18. Flygning med låg fart, sicksack och slalom. 89

Övning 19. Branta svängar. 94

Övning 20. Flygning med max flygvikt. 98

Övning 21. Navigeringsflygning 102

Från utbildning till prov. 108

Onormala rotorrörelser 111

Flygarens ABC. 114

Svar på frågor. 116

Egna anteckningar 120

Övning 1. Förberedelser och introduktionsflygning.

Allmänt

Grundläggande för all flygutbildning är flygsäkerheten. Den är, lite tillspetsat, orsaken till att vi har flygutbildning över huvud taget. Flygsäkerheten får aldrig eftersättas utan skall alltid ägnas särskild uppmärksamhet och eftertanke. All flygning och all annan verksamhet som slutligen utmynnar i flygning skall alltid rannsakas om den är förenlig med flygsäkerheten. Redan under denna första introduktion i praktisk flygning skall du vänja vid detta tänkesätt.

Begreppet flygning kan indelas i tre faser:

 • Planering och förberedelser
 • Flygningens genomförande
 • Analys och åtgärder efter flygning

Planering före flygning kan ses som den förebyggande delen, som innehåller åtgärder av olika slag ägnade att lägga grunden för en säker flygning.

Flygsäkerhetsstatistiken visar att otillräckliga förberedelser och felaktig planering alltför ofta – helt eller delvis – varit orsak till allvarliga haverier. Vid olika tillfällen har bl. a. Luftfartsstyrelsen framhållit betydelsen av en noggrann planering av all flygning. Sammanhanget är egentligen självklart och de flesta förare är medvetna om detta. Det är därför svårt att hitta en förklaring till att en del förare brister i detta avseende och helt i onödan utsätter sig själva och andra för risker, som kunde ha eliminerats genom riktiga förberedelser och genom att följa checklistorna.

Vid flygningens genomförande omsätter piloten sina kunskaper, färdigheter och sina förberedelser till ett ändamålsenligt och flygsäkert beteende.

Analysen under och efter flygning är den erfarenhetsgrundande delen. Under utbildningen består analysen till huvudsak av din egen och din flyglärares genomgång efter flygning. När du fått ditt certifikat skall du fortsätta att analysera dina flygningar på egen hand och diskutera dessa med dina flygande kamrater.

Erfarenheterna från dina kommande flygningar kommer att öka dina kunskaper och färdigheter med sådant som inte helt kan täckas in och förklaras under utbildningen.

Mål för övningen

Denna övning är avsedd att:

 • Göra dig hemmastadd vid flygplatsen.
 • Göra dig hemmastadd med skolgyrokoptern.
 • Göra dig förtrogen med gyrokopterns förarutrymme.
 • Ge dig en uppfattning om hur det känns att flyga själv.
 • Ge dig en uppfattning om omgivningarna sedda från luften.

Efter övningen skall du kunna:

 • Redogöra i stora drag för vad säker flygning kräver.
 • Redogöra för momenten i planering och förberedelser före flygning.
 • Redogöra för motiven bakom punkterna i checklistan.
 • Redogöra för uttrycken som avgör vem som styr gyrokoptern – eleven eller läraren.

Beskrivning

Förberedelser

Under övningen går läraren igenom de aktiviteter som ingår i planering före flygning. Du kommer sedan efterhand att själv få ta över utförandet av dessa, så att du efter avslutad utbildning är mogen att ta hela ansvaret för din planering.

I planeringen ingår att utföra en rad åtgärder som berör:

 • Gyrokopterns tekniska luftvärdighet
 • De yttre omständigheterna för flygning
 • Föraren och passageraren

Åtgärderna uppdelas i följande moment:

 • Planläggning i briefingrummet
 • Åtgärder vid gyrokoptern, tillsyn före flygning på uppställningsplatsen
 • Åtgärder enligt checklistan i gyrokoptern

Ofta inleder du planläggningen hemma innan du beger dig till flygplatsen.

I briefingrummet – där du bör ha tillgång till all nödvändig information – slutför du planeringen och fattar beslut om flygningen.

Du har då att ta hänsyn till sådana faktorer som:

 • Din egen fysiska och psykiska kondition – flygtrim och befogenheter.
 • Rådande väder och prognos för sträckan/området.
 • Gyrokopterns juridiska luftvärdighet och tekniska underhållsläge.
 • Kontroll av anmärkningar i resedagboken.
 • Gyrokopterns prestanda och egenskaper enligt flyghandboken.
 • Aktuell lastplan och bränsleplanering.
 • Kartmaterial och – vid distansflygning – driftsfärdplan.
 • Övriga erforderliga hjälpmedel, flyghandlingar.
 • Fältbeskaffenhet.
 • Rådande bestämmelser samt lokala förhållanden.

Åtgärderna vid gyrokoptern omfattar:

 • Klargöring av gyrokoptern på uppställningsplatsen.
 • Tillsyn före flygning – eller daglig tillsyn – enligt flyghandboken.
 • Kontroll av säkerhetsutrustning.
 • Kontroll av flyghandlingar.

Genom att använda flyghandbokens checklista för tillsynen säkerställer du att de viktigaste kontrollerna verkligen blir genomförda. Ta god tid på dig för den yttre inspektionen av gyrokoptern. Kom ihåg att det är du själv – och inte den som flög gyrokoptern senast – som ansvarar för att allt är i sin ordning.

Åtgärderna ombord i gyrokoptern omfattar:

 • Hjälp till din ev. passagerare vid ombordstigning och med säkerhetsbälten.
 • Kontroll av dörrar eller huv.
 • Kontroller enligt checklista.
 • Start av motor.
 • Upprättande av radioförbindelse om radio finns.

Introduktionsflygning

Under övningen kommer läraren att visa rodrens verkan. Du får själv känna på rodren och bilda dig en uppfattning om hur de påverkar gyrokopterns rörelser.

Under skolflygning är det mycket viktigt att läraren och eleven är medvetna om vem som manövrerar gyrokoptern vid varje ögonblick.

Det finns vissa fastställda uttryck för att klargöra detta:

UttryckLärarenEleven
”Jag flyger”
”Var med i rodren”
Visar, demonstrerar
Visar, demonstrerar
Observerar
Håller löst i rodren och känner lärarens manövrar
”Du flyger”
”Jag är med i rodren”
Övervakar
Ingriper vid behov
Flyger gyrokoptern, övar
Flyger gyrokoptern, övar

När du flyger med lärare så är det han som är befälhavare och har det yttersta ansvaret för uppsikten utåt, men det är viktigt att du själv tränar upp din förmåga att upptäcka andra gyrokopter så fort som möjligt.

Vid flygning använder man en metod som anger den andra flygfarkostens läge i förhållande till sitt eget med den s.k. klockmetoden. (se bild 1)

Riktningen anges som timmarna på en klocka. 12 är rakt fram. Höjden anges som lågt, Samma höjd eller under. Uttrycket ”flygplan klockan 2” – under”, innebär att en annan flygfarkost finns snett framför till höger på lägre höjd än den egna gyrokoptern.

Klockmetoden för att avgöra rikting till föremål i luften när man flyger gyrokopter.

Bild 1 Klockmetoden

Du kommer att märka att det ibland kan vara svårt att upptäcka andra flygfarkoster, särskilt om de befinner sig under horisonten. Observera att tiden för att göra undanmanövrar dessutom är knapp om det gäller flyg på mötande kurs, eftersom den relativa hastigheten är hög.

Genomförande

1:1 Teknisk genomgång

 • Flygplatsens utformning och utrustning
 • Hur du skall uppträda omkring en gyrokopter
 • Genomgång av flyghandbok av aktuell gyrokoptertyp
 • Gyrokopterns olika delar och tillhörande utrustning
 • Styrorgan och trimanordningar
 • Utförande av åtgärder vid daglig tillsyn
 • Placering av nödutrustning
 • Stolinställning och fastbindningsremmar
 • Gyrokopterhandlingar som skall medföras under flygning
 • Innebörden av begreppen ”Kontakt” och ”Kupé”

1:2 Flygförberedelser

 • Inhämtande av uppgifter som behövs för planering av flygningen
 • Planeringens betydelse för en säker flygning
 • Utförande av åtgärder och kontroller före flygning enligt checklista

1:3 Introduktionsflygning

 • Demonstration av roderlägen vid olika spak och pedalutslag.
 • Innebörden av uttrycken ”Jag flyger”, ”Var med i rodren”, ”Du flyger” o.s.v.
 • Uppsikt under körning på marken.
 • Demonstration av prerotator
 • Demonstration av start och stigning.
 • Orientering utåt – fältets läge, terrängens utseende, avstånd till mål, utkik efter andra flygfarkoster (klockmetoden).
 • Rodrens verkan – du får pröva rodren.
 • Sittställning och sättet att slappna av.
 • Hur du läser av instrumenten – främst fart och höjdmätare.
 • Principen för radiotrafik (om möjligt) – du lyssnar.
 • Demonstration av inflygning och landning.
 • Demonstration av rotorbroms
 • Parkering av gyrokoptern och åtgärder efter flygning.
 • Ifyllande av resedagboken och din flygdagbok.
 • Hur du analyserar din flygning och utökar din erfarenhet.

Att tänka på

 • Det är du själv som till allra största delen avgör din egen säkerhet och trygghet genom förutseende och noggrann planering.
 • Ta del av andras erfarenhet så långt möjligt – det är oftast enklare och behagligare att göra så, än att skaffa den själv.
 • Öva och repetera – det ger färdighet.
 • Ta rutinmässigt del av LFS:s publikationer.

Flygsäkerhetsruta

enligt statistiken ingår orsaksfaktorn

Otillräcklig förberedelse och planering

som bidragande orsak i mer än vart 8:e haveri…

Denna orsak kan DU SJÄLV bidra till att eliminera

genom att DU planerar DIN flygning omdömesgillt!

Övningsfrågor

1. En säker flygning föregås alltid av en omsorgsfull

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nämn minst fyra åtgärder att utföras i briefingrummet

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Nämn minst två åtgärder att utföras vid gyrokoptern

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Nämn minst två åtgärder att utföras ombord på gyrokoptern

……………………………………………………………………………………………………………………..